Romantische relatie op het werk : liefdescontract

Meer info klik hier

Gebruik bij voorkeur Chrome of Internet Explorer om te kunnen uitprinten. Het uitprinten van de online versie werkt niet bij alle browsers/responsive mobiele apparaten. Druk dan de contracten af in Word of PDF en vul ze op die manier in.

Download het romantische liefdescontract voor op het werk in Word formaat: klik hier

Download het romantische liefdescontract voor op het werk in PDF formaat: klik hier

Let op : dit contract is een modelcontract en heeft geen juridische waarde!

Romantische werkgerelateerde relatieovereenkomst met onderlinge toestemming (consensuele relatieovereenkomst)

 

De partijen (contractgevers/contractontvangers) stellen dit contract op in volle besef van de gevolgen van deze overeenkomst en zullen zich houden aan de voorwaarden, tenzij iemand van de betrokken partijen de afspraken niet nakomt.

Wij, de ondergetekende medewerkers, hebben vrijwillig een romantische relatie aangegaan.

Wij erkennen dat   zich inzet voor het bieden van een werkplek die vrij is van intimidatie, discriminatie, belangenconflicten en favoritisme, en dat het volgende niet tolereert : geen ongewenst of beledigend gedrag, geen gedrag dat leidt tot een vijandige werkomgeving of tot seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

We hebben het antidiscriminatie- en anti-intimidatiebeleid van gelezen en begrepen.

We komen tot het volgende overeen:

De romantische relatie is in volledige vrijheid aangegaan zonder enige voorwaarde die werkgerelateerd is en gebeurt met onderlinge toestemming (consensueel) door beide medewerkers.
Elke werknemer kan de relatie op elk gewenst moment beëindigen zonder gevaar te lopen zijn werkplek kwijt te geraken of enige andere vorm van nadeel te ondervinden ten aanzien van zijn of haar job.
Indien van toepassing (schrappen indien niet van toepassing): Als medewerker zullen we geen romantische relatie aangaan met een andere medewerker die directe controle heeft over de ander of een rapportageverhouding heeft met de andere.

Aanvinken indien van toepassing :   zal niet deelnemen aan discussies of beslissingen die betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden van   met inbegrip van die welke betrekking hebben op opdrachten, evaluaties, discipline of ontslag, schadevergoeding, planning, promotie of demotie en ontwikkeling.

De medewerkers zullen zich niet inlaten met gedragingen die redelijkerwijs door andere medewerkers als favoritisme voor elkaar zouden kunnen worden beschouwd.
De werknemers zullen zich te allen tijde professioneel tegenover elkaar gedragen, zelfs als de romantische relatie eindigt.

De medewerkers zullen geen publieke vertoningen van affectie of andere ongepaste gedragingen op de werkplek of bij andere werkgerelateerde functies of plaatsen verrichten.

De romantische relatie schendt het antidiscriminatie- en anti-intimidatiebeleid van niet en het deelnemen aan de romantische relatie is geen voorwaarde voor het aanwerven of vervullen van de job en het verbreken van de romantische relatie kan voor geen van beide werknemers aanleiding geven tot het beëindigen van de job of elk ander nadeel ten aanzien van de jobuitoefening.

De werknemers zullen blijven voldoen aan het antidiscriminatie en anti-intimidatie beleid van .

De medewerkers zullen onmiddellijk in kennis stellen als de romantische relatie beëindigt of als een van beiden of beiden oordelen dat het gedrag van de andere medewerker niet meer overeenkomt met de afspraken die binnen de romantische relatie werden aangegaan.

Aanvinken indien van toepassing Elk geschil dat voortvloeit uit de romantische relatie of deze overeenkomst zal door middel van een arbitrage worden opgelost.

Aanvinken indien van toepassing Ondergetekenden aanvaarden dat voornoemde arbitrage er niet mag toe leiden dat de werknemers enige vorm van werkgerelateerde schade of nadeel zullen oplopen maar erkennen dat het in onderling overleg kan leiden tot een herschikking van taken, verantwoordelijkheden of werkafspraken indien een goede samenwerking voor de doeleinden van de organisatie niet meer mogelijk blijkt.

Aanvinken indien van toepassing :Deze overeenkomst is vertrouwelijk en is niet bedoeld om de privacy van de werknemers te schaden, maar om te bevestigen dat beide werknemers akkoord zijn met alle relevante beleidsmaatregelen.

engageert zich om alle mogelijke vormen van privacy inzake het aangaan van deze romantische relatie ten aanzien van eender wie te waarborgen en volledige geheimhouding te bewaren.

Aanvinken indien van toepassing :Er wordt door betrokkenen afgesproken wie inzage krijgt in dit document en waar het bij de werkgever bewaard wordt.
Aanvinken indien van toepassing :Dit document zal enkel bewaard worden door betrokken werknemers en de leidinggevende die controle uitoefent en/of toezichthoudend is op het werk van betrokken werknemers.

Aanvinken indien van toepassing : Ondergetekenden aanvaarden dat dit document door in de organisatie bewaard wordt op plaats :

Aanvinken indien van toepassing : Ondergetekenden aanvaarden dat het opstellen van deze overeenkomst aan volgende (groep) medewerkers van [Werkgever] ter kennisname wordt voorgelegd zonder inzage in document.:


Aanvinken indien van toepassing : Ondergetekenden aanvaarden dat deze overeenkomst door volgende (groep) medewerkers van [Werkgever] ingezien mag worden :

Aanvinken indien van toepassing : hebben een advocaat geraadpleegd alvorens deze overeenkomst te ondertekenen. In voorkomend geval vermelden ze hier de bemiddeling van advocaat (naam en adres):

Aanvinken indien van toepassing: Ondergetekenden aanvaarden dat bij het objectief vaststellen van het niet naleven van de voorwaarden in deze overeenkomst, dit na arbitrage aanleiding kan geven tot verbreken van de arbeidsovereenkomst of andere in onderling overleg afgesproken jobgerelateerde maatregelen.
 

Getekend door alle betrokkenen
Werknemer 1
Naam :

Handtekening :

Werknemer 2
Naam:

Handtekening :

Voor kennisname vanwege
Naam verantwoordelijke en functie :

Handtekening: